<main role="main">
  <nav-bar class="navbar">
    <div class="navbar__inner">
      <a href="#main" class="navbtn navbtn--skip">Zum Inhalt springen</a>
      <div class="navbar__brand">
        <a href="#" class="navbar__brand-link"><img alt="INNOQ" class="logo navbar__logo" src="../../assets/innoq-logo--whitered.svg" /></a>
      </div>
      <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--menu" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--menu-toggler" /><input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--search" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--search-toggler" />
      <div class="navbar__meta">
        <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Newsletter</a><a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Kontakt</a><a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale navbtn--active" title="Deutsch">de</a>
        |<a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale" title="English">en</a>
      </div>
      <div class="navbar__togglers">
        <label for="navbar-toggle--menu" aria-label="Navigation ein- oder ausblenden"><span class="navbtn navbtn--menu">Menü</span></label><a href="#" class="navbtn navbtn--search" aria-label="Suche ein- oder ausblenden"><i class="icon icon-search"></i></a>
      </div>
      <nav class="navbar__primary-nav primary-nav">
        <ul class="primary-nav__list">
          <li class="primary-nav__item">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary navbtn--active">Leistungen</a>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <div class="dropdown">
              <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--projekte">Projekte</a><input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--projekte" class="sr-only dropdown__checkbox" /><label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--projekte"><i class="icon icon-chevron-2-down dropdown__icon dropdown__icon--navbar"></i><span class="sr-only dropdown__toggle--expanded-text">ausgeklappt</span><span class="sr-only dropdown__toggle--collapsed-text">eingeklappt</span></label>
              <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Projekte" data-origin="left">
                <ul class="dropdown__list">
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <div class="dropdown">
              <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--kultur">Kultur</a><input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--kultur" class="sr-only dropdown__checkbox" /><label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--kultur"><i class="icon icon-chevron-2-down dropdown__icon dropdown__icon--navbar"></i><span class="sr-only dropdown__toggle--expanded-text">ausgeklappt</span><span class="sr-only dropdown__toggle--collapsed-text">eingeklappt</span></label>
              <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Kultur" data-origin="right">
                <ul class="dropdown__list">
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Digitale Plattformen und Infrastrukturen</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Wissenstransfer, Coaching und Trainings</a>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Magazin</a>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Termine</a>
          </li>
        </ul>
        <button class="navbtn navbtn--drill-up">
          <img class="navbtn__left-icon" src="../../assets/icons/arrow-medium-left-red.svg" />
          Hauptmenü
        </button>
      </nav>
    </div>
  </nav-bar>
  <header class="standard-header image-header-bg-art-01">
    <h3 class="standard-header__type">Artist Collaboration</h3>
    <h1 class="standard-header__title">Artist-in-Residence Program by INNOQ</h1>
    <div class="standard-header__intro header-label">
      <h3 class="artist-collabo__subtitle">
        Wir glauben an die bewusste Reflektion zwischen Technik und
        Gesellschaft.
      </h3>
      <div class="standard-header__intro__text">
        Das Artist-in-Residence Programm lorem ipsum interessante Themen aus
        Software-Entwicklung und -Architektur. Das Artist-in-Residence Programm
        lorem ipsum interessante Themen aus Software-Entwicklung.
      </div>
    </div>
  </header>
  <section class="page-layout-xl--default">
    <div class="edition-section">
      <hr class="edition-separator" />
      <div class="edition">Edition</div>
      <span class="edition-date">18
        <hr class="edition-date-separator" />
        19
      </span>
    </div>
    <h2 class="artist-collabo-artwork">Vertigo in the Face of the Infinite</h2>
    <p class="artist-collabo-artist">Matthew Plummer-Fernandez</p>
    <figure>
      <img class="content__image__big" src="../../assets/visual-header-heads.jpg" alt="Tower" />
      <figcaption>Erste INNOQ-Medienkunst-Edition</figcaption>
    </figure>
    <div class="edition-section">
      <hr class="edition-separator" />
      <div class="edition">Edition</div>
      <span class="edition-date">20
        <hr class="edition-date-separator edition-date-separator--variant" />
        jetzt
      </span>
    </div>
    <h3 class="artist-collabo-artwork artist-collabo-artwork--variant">
      Neuroevolutionary Trails
    </h3>
    <p class="artist-collabo-artist">Studio Waltz Binaire</p>
    <figure>
      <img class="content__image__big" src="../../assets/edition02-01.jpg" alt="Neuroevolutionary Trails" />
      <figcaption>Zweite INNOQ-Medienkunst-Edition</figcaption>
    </figure>
  </section>
</main>
<main role="main">
  <nav-bar class="navbar">
    <div class="navbar__inner">
      <a href="#main" class="navbtn navbtn--skip">Zum Inhalt springen</a>
      <div class="navbar__brand">
        <a href="#" class="navbar__brand-link">
          <img alt="INNOQ" class="logo navbar__logo" src={context.app.uri('assets/innoq-logo--whitered.svg')} />
        </a>
      </div>

      <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--menu" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--menu-toggler" />
      <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--search" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--search-toggler" />

      <div class="navbar__meta">
        <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Newsletter</a>
        <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Kontakt</a>
        <a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale navbtn--active" title="Deutsch">de</a> |
        <a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale" title="English">en</a>
      </div>

      <div class="navbar__togglers">
        <label for="navbar-toggle--menu" aria-label="Navigation ein- oder ausblenden">
          <span class="navbtn navbtn--menu">Menü</span>
        </label>
        <a href="#" class="navbtn navbtn--search" aria-label="Suche ein- oder ausblenden">
          <i class="icon icon-search"></i>
        </a>
      </div>

      <nav class="navbar__primary-nav primary-nav">
        <ul class="primary-nav__list">
          <li class="primary-nav__item">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary navbtn--active">Leistungen</a>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <div class="dropdown">
              <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--projekte">Projekte</a>
              <input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--projekte" class="sr-only dropdown__checkbox" />
              <label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--projekte">
                <i class="icon icon-chevron-2-down dropdown__icon dropdown__icon--navbar"></i>
                <span class="sr-only dropdown__toggle--expanded-text">ausgeklappt</span>
                <span class="sr-only dropdown__toggle--collapsed-text">eingeklappt</span>
              </label>
              <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Projekte" data-origin="left">
                <ul class="dropdown__list">
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <div class="dropdown">
              <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--kultur">Kultur</a>
              <input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--kultur" class="sr-only dropdown__checkbox" />
              <label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--kultur">
                <i class="icon icon-chevron-2-down dropdown__icon dropdown__icon--navbar"></i>
                <span class="sr-only dropdown__toggle--expanded-text">ausgeklappt</span>
                <span class="sr-only dropdown__toggle--collapsed-text">eingeklappt</span>
              </label>
              <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Kultur" data-origin="right">
                <ul class="dropdown__list">
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Digitale Plattformen und Infrastrukturen</a>
                  </li>
                  <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                    <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Wissenstransfer, Coaching und Trainings</a>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Magazin</a>
          </li>
          <li class="primary-nav__item">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Termine</a>
          </li>
        </ul>
        <button class="navbtn navbtn--drill-up">
          <img class="navbtn__left-icon" src={context.app.uri('assets/icons/arrow-medium-left-red.svg')} /> Hauptmenü
        </button>
      </nav>
    </div>
  </nav-bar>
  <header class="standard-header image-header-bg-art-01">
    <h3 class="standard-header__type">Artist Collaboration</h3>
    <h1 class="standard-header__title">Artist-in-Residence Program by INNOQ</h1>
    <div class="standard-header__intro header-label">
      <h3 class="artist-collabo__subtitle">Wir glauben an die bewusste Reflektion zwischen Technik und Gesellschaft.</h3>
      <div class="standard-header__intro__text">
        Das Artist-in-Residence Programm lorem ipsum interessante Themen aus Software-Entwicklung und -Architektur. Das Artist-in-Residence Programm lorem ipsum interessante Themen aus Software-Entwicklung.
      </div>
    </div>
  </header>

  <section class="page-layout-xl--default">
    <div class="edition-section">
      <hr class="edition-separator"/>
      <div class="edition">Edition</div>
      <span class="edition-date">18
        <hr class="edition-date-separator"/>
        19
      </span>
    </div>
    <h2 class="artist-collabo-artwork">Vertigo in the Face of the Infinite</h2>
    <p class="artist-collabo-artist">Matthew Plummer-Fernandez</p>
    <figure>
      <img class="content__image__big" src="../../assets/visual-header-heads.jpg" alt="Tower" />
      <figcaption>
        Erste INNOQ-Medienkunst-Edition
      </figcaption>
    </figure>
    <div class="edition-section">
      <hr class="edition-separator"/>
      <div class="edition">Edition</div>
      <span class="edition-date">20
        <hr class="edition-date-separator edition-date-separator--variant"/>
        jetzt
      </span>
    </div>
    <h3 class="artist-collabo-artwork artist-collabo-artwork--variant">Neuroevolutionary Trails</h3>
    <p class="artist-collabo-artist">Studio Waltz Binaire</p>
    <figure>
      <img class="content__image__big" src="../../assets/edition02-01.jpg" alt="Neuroevolutionary Trails" />
      <figcaption>
        Zweite INNOQ-Medienkunst-Edition
      </figcaption>
    </figure>
  </section>
</main>
/* No context defined. */
 • Content:
  .artist-collabo__subtitle {
   @extend %heading-font-bold;
   color: $artist-collabo-subtitle-color;
  }
  
  .header-label {
   width: 75%;
  }
  
  $triplet-divider-height-sm: 2 * $spacer-xxl;
  
  .artist-collabo-intro {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  .artist-collabo-intro__text {
   display: flex;
   flex-grow: 2;
   flex-wrap: wrap;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   padding: $container-spacer-x $container-spacer-y;
   min-height: $triplet-divider-height-sm;
   text-align: center;
   color: $artwork-title-color;
  }
  
  .artist-collabo-artwork {
   @extend %heading-font-heavy;
   margin-bottom: $spacer-sm;
   text-align: center;
   color: $artwork-title-color;
   font-size: $artwork-font-size-small;
  
   &--variant {
    color: $artwork-title-color--variant;
   }
  }
  
  .artist-collabo-artist {
   @extend %body-font-italic;
   text-align: center;
   line-height: $author-bio-position-line-height-small;
   font-size: $author-bio-position-font-size-small;
  }
  
  @media screen and (min-width: $grid-breakpoint-md) {
   .header-label {
    margin-top: $spacer-xxl;
   }
  
   .artist-collabo-artwork {
    font-size: $artwork-font-size-default;
   }
  
   .artist-collabo-artist {
    font-size: $author-bio-position-font-size;
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/artist-collabo-page/_artist-collabo-page.scss
 • Filesystem Path: components/04-pages/artist-collabo-page/_artist-collabo-page.scss
 • Size: 1.2 KB
 • Handle: @artist-collabo-page
 • Preview:
 • Filesystem Path: components/04-pages/artist-collabo-page/artist-collabo-page.html

No notes defined.