<div class="cta-section">
  <h2>Kein passender Termin dabei?</h2>
  <p class="standalone">Gerne bieten wir Ihnen einen gesonderten Termin an!</p>
  <a class="btn btn--cta" data-label="Termin anfragen" href="#">Termin anfragen</a>
  <p class="display small"> 1 weiterer Termin verfügbar</p>
</div>

<div class="cta-section cta-section--dark-bg">
  <h2>Kein passender Termin dabei?</h2>
  <p class="standalone">Gerne bieten wir Ihnen einen gesonderten Termin an!</p>
  <a class="btn btn--cta btn--cta--inverted" data-label="Termin anfragen" href="#">Termin anfragen</a>
  <p class="display small"> 1 weiterer Termin verfügbar</p>
</div>
<div class="cta-section">
  <h2>Kein passender Termin dabei?</h2>
  <p class="standalone">Gerne bieten wir Ihnen einen gesonderten Termin an!</p>
  <a class="btn btn--cta" data-label="Termin anfragen" href="#">Termin anfragen</a>
  <p class="display small"> 1 weiterer Termin verfügbar</p>
</div>

<div class="cta-section cta-section--dark-bg">
  <h2>Kein passender Termin dabei?</h2>
  <p class="standalone">Gerne bieten wir Ihnen einen gesonderten Termin an!</p>
  <a class="btn btn--cta btn--cta--inverted" data-label="Termin anfragen" href="#">Termin anfragen</a>
  <p class="display small"> 1 weiterer Termin verfügbar</p>
</div>
/* No context defined. */
 • Handle: @cta-section-simple
 • Preview:
 • Filesystem Path: components/04-molecules/cta-section/cta-section-simple.html

No notes defined.