<nav-bar class="navbar">
  <div class="navbar__inner">
    <a href="#main" class="navbtn navbtn--skip">Zum Inhalt springen</a>

    <div class="navbar__brand">
      <a href="#" class="navbar__brand-link">
        <img alt="INNOQ Logo" class="logo navbar__logo" src="../../assets/logos/edition-02/svg/innoq-logo--whiteapricot.svg" />
      </a>
    </div>

    <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--menu" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--menu-toggler" />
    <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--search" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--search-toggler" />

    <div class="navbar__meta">
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Newsletter</a>
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Kontakt</a>
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale navbtn--active" title="Zu Deutsch wechseln" aria-label="Zu Deutsch wechseln">de</a> |
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale" title="Switch to English" aria-label="Zu Englisch wechseln">en</a>
    </div>

    <div class="navbar__togglers">
      <label for="navbar-toggle--menu" aria-label="Navigation ein- oder ausblenden">
        <span class="navbtn navbtn--menu">Menü</span>
      </label>
      <a href="#" class="navbtn navbtn--search" aria-label="Suche ein- oder ausblenden">
        <span class="icon icon-search icon--brand-white"></span>
      </a>
    </div>

    <nav class="navbar__primary-nav primary-nav">
      <ul class="primary-nav__list">

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary navbtn--active">Leistungen</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <div class="dropdown">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--projekte">Projekte</a>
            <input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--projekte" class="sr-only dropdown__checkbox" />
            <label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--projekte">
              <span class="icon icon-chevron-down-filled icon--brand-white"></span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__expanded-text">Untermenü einklappen</span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__collapsed-text">Untermenü ausklappen</span>
            </label>
            <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Projekte">
              <ul class="dropdown__list">
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Success Stories</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Magazin</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Termine</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <div class="dropdown">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--kultur">Kultur</a>
            <input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--kultur" class="sr-only dropdown__checkbox" />
            <label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--kultur">
              <span class="icon icon-chevron-down-filled icon--brand-white"></span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__expanded-text">Untermenü einklappen</span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__collapsed-text">Untermenü ausklappen</span>
            </label>
            <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Kultur">
              <ul class="dropdown__list">
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Digitale Plattformen und Infrastrukturen</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Wissenstransfer, Coaching und Trainings</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>

      </ul>

      <button class="navbtn navbtn--drill-up">
        <span class="icon icon-arrow-medium-left icon--brand-primary"></span> Hauptmenü
      </button>
    </nav>
  </div>
</nav-bar>
<nav-bar class="navbar">
  <div class="navbar__inner">
    <a href="#main" class="navbtn navbtn--skip">Zum Inhalt springen</a>

    <div class="navbar__brand">
      <a href="#" class="navbar__brand-link">
        <img alt="INNOQ Logo" class="logo navbar__logo" src="{{ path '/assets/logos/edition-02/svg/innoq-logo--whiteapricot.svg' }}" />
      </a>
    </div>

    <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--menu" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--menu-toggler" />
    <input tabindex="-1" type="checkbox" id="navbar-toggle--search" class="sr-only navbar__toggle-state navbar__toggle-state--search-toggler" />

    <div class="navbar__meta">
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Newsletter</a>
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta">Kontakt</a>
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale navbtn--active" title="Zu Deutsch wechseln" aria-label="Zu Deutsch wechseln">de</a> |
      <a href="#" class="navbtn navbtn--meta navbtn--locale" title="Switch to English" aria-label="Zu Englisch wechseln">en</a>
    </div>

    <div class="navbar__togglers">
      <label for="navbar-toggle--menu" aria-label="Navigation ein- oder ausblenden">
        <span class="navbtn navbtn--menu">Menü</span>
      </label>
      <a href="#" class="navbtn navbtn--search" aria-label="Suche ein- oder ausblenden">
        <span class="icon icon-search icon--brand-white"></span>
      </a>
    </div>

    <nav class="navbar__primary-nav primary-nav">
      <ul class="primary-nav__list">

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary navbtn--active">Leistungen</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <div class="dropdown">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--projekte">Projekte</a>
            <input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--projekte" class="sr-only dropdown__checkbox" />
            <label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--projekte">
              <span class="icon icon-chevron-down-filled icon--brand-white"></span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__expanded-text">Untermenü einklappen</span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__collapsed-text">Untermenü ausklappen</span>
            </label>
            <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Projekte">
              <ul class="dropdown__list">
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Success Stories</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Magazin</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <a href="#" class="navbtn navbtn--primary">Termine</a>
        </li>

        <li class="primary-nav__item">
          <div class="dropdown">
            <a href="#" class="navbtn navbtn--primary" data-for="dropdown__toggle--kultur">Kultur</a>
            <input type="checkbox" role="button" aria-haspopup="true" id="dropdown__toggle--kultur" class="sr-only dropdown__checkbox" />
            <label class="dropdown__toggle dropdown__toggle--navbar" for="dropdown__toggle--kultur">
              <span class="icon icon-chevron-down-filled icon--brand-white"></span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__expanded-text">Untermenü einklappen</span>
              <span class="sr-only dropdown__toggle__collapsed-text">Untermenü ausklappen</span>
            </label>
            <div class="dropdown__list-wrapper dropdown__list-wrapper--navbar" role="menu" title="Kultur">
              <ul class="dropdown__list">
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Strategie- und Technologieberatung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Softwarearchitektur und -entwicklung</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Digitale Plattformen und Infrastrukturen</a>
                </li>
                <li class="dropdown__item dropdown__item--navbar">
                  <a href="#" class="dropdown__link dropdown__link--navbar navbtn">Wissenstransfer, Coaching und Trainings</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>

      </ul>

      <button class="navbtn navbtn--drill-up">
        <span class="icon icon-arrow-medium-left icon--brand-primary"></span> Hauptmenü
      </button>
    </nav>
  </div>
</nav-bar>
/* No context defined. */
 • Content:
  $navbar-navbtn-transition: color 0.175s ease;
  $navbar-drill-transition: left 0.5s ease;
  $navbar-primary-font-size: ms(3);
  $navbar-secondary-font-size: ms(-2);
  
  //
  // navbar
  //
  .navbar {
   @extend %heading-font-regular;
  
   position: relative;
   z-index: 1;
   background-color: $navbar-body-bg;
   color: $navbar-link-color;
  
   &--transparent {
    background-color: transparent;
   }
  }
  
  .navbar__inner {
   display: flex;
   width: 100%;
   max-width: $grid-page-layout-width;
   flex-flow: row wrap;
   flex-grow: 1;
   align-content: flex-start;
   justify-content: flex-end;
   margin: 0 auto;
   background-color: $navbar-body-bg;
  }
  
  //
  // navbtn // buttons and links in navigation context
  //
  .navbtn {
   @extend %heading-font-regular;
  
   position: relative;
   display: inline-block;
   border: 0;
   background-color: transparent;
   color: $navbar-link-color;
   cursor: pointer;
   text-decoration: none;
   transition: $navbar-navbtn-transition;
   white-space: nowrap;
  }
  
  .navbtn--skip {
   position: absolute;
   top: -4rem;
   left: 10px;
   text-transform: uppercase;
  }
  
  .navbtn--skip:focus {
   top: 2px;
   left: 10px;
  }
  
  .navbtn--primary {
   @extend %heading-font-bold;
  }
  
  .navbtn--drill-up {
   position: absolute;
   top: 0;
   right: 0;
   display: none;
   width: 100%;
   padding: $spacer-xs $navbar-padding;
   background-color: $navbar-lightened-bg;
   text-align: right;
  }
  
  .navbtn--search,
  .navbtn--menu {
   top: -0.1em;
  }
  
  .navbtn--search {
   padding: 0 0 0 $spacer-md;
  
   .icon-search {
    width: 1.2rem;
    height: 1.2rem;
   }
  
   .icon:hover,
   .icon:focus {
    background: $brand-primary;
   }
  }
  
  .navbtn--menu {
   @extend %heading-font-bold;
  
   padding: 0 $spacer-md 0 0;
  }
  
  .navbtn--active::after {
   position: absolute;
   top: 1.3em;
   display: block;
   width: 100%;
   height: 3px;
   background-color: $navbar-link-active-color;
   content: '';
  }
  
  .navbtn--meta {
   margin-right: $spacer-base * 0.55;
  
   &.navbtn--locale {
    margin-right: 2px;
    margin-left: 2px;
   }
  
   &.navbtn--active::after {
    height: 2px;
   }
  }
  
  .navbtn:hover,
  .navbtn:focus {
   color: $navbar-link-hover-color;
   transition: $navbar-navbtn-transition;
  }
  
  //
  // navbar__brand // and related things
  //
  .navbar__brand {
   height: $navbar-brandbar-height-small;
   flex-grow: 1;
   padding: $navbar-padding 0 $navbar-padding $navbar-padding;
  }
  
  .navbar__brand-link {
   @extend %link-unstyled;
  }
  
  .navbar__logo {
   width: $navbar-logo-height-small * 3.94;
   height: $navbar-logo-height-small;
  }
  
  //
  // navbar__meta // container
  //
  .navbar__meta {
   display: none;
   width: 100%;
   height: $navbar-bottombar-height-small;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   order: 4;
   padding: $spacer-sm;
   padding-right: 0;
   background-color: $navbar-lightened-bg;
   font-size: $navbar-secondary-font-size * 0.9;
   text-transform: uppercase;
  }
  
  //
  // navbar__togglers // container
  //
  .navbar__togglers {
   display: flex;
   height: $navbar-brandbar-height-small;
   align-items: center;
   order: 2;
   padding: $navbar-padding;
  }
  
  //
  // main toggles
  //
  .navbar__toggle-state--menu-toggler:checked ~ .primary-nav {
   display: block;
  }
  
  .navbar__toggle-state--menu-toggler:checked ~ .navbar__meta {
   display: flex;
  }
  
  //
  // primary-nav // main navigation row
  //
  .primary-nav {
   position: relative;
   display: none;
   width: 100%;
   order: 3;
   margin-bottom: 0;
   background-color: $navbar-lightened-bg;
  }
  
  .primary-nav__list {
   @extend %heading-font-bold;
   @extend %list-unstyled;
  
   position: relative;
   width: 100%;
   height: calc(90vh - #{$navbar-bottombar-height-small} - #{$navbar-brandbar-height});
   padding: $navbar-padding * 2 $navbar-padding $spacer-sm;
   margin: 0;
   font-size: $navbar-primary-font-size;
  }
  
  .primary-nav__item {
   position: relative;
   padding-top: $navbar-padding;
  }
  
  //
  // dropdown // in navbar context
  //
  .dropdown__list-wrapper--navbar {
   @extend %heading-font-regular;
  
   position: relative;
   top: 0;
   left: 0;
   width: 100%;
   padding: 0 $spacer-md $spacer-md;
   background-color: $navbar-lightened-bg;
   font-size: $navbar-primary-font-size;
  
   &:hover {
    display: block;
   }
  }
  
  .dropdown__item--navbar {
   padding-top: $navbar-padding;
  }
  
  .dropdown__link--navbar {
   white-space: normal;
  }
  
  //
  // --transparent
  //
  .navbar__inner--transparent,
  .navbar--transparent {
   background-color: transparent;
  }
  
 • URL: /components/raw/navbar/_navbar-common.scss
 • Filesystem Path: components/03-organisms/navbar/_navbar-common.scss
 • Size: 4.3 KB
 • Content:
  @media screen and (min-width: $nav-breakpoint-px) {
   .navbar {
    display: block;
    height: auto;
   }
  
   .navbtn--menu {
    display: none;
   }
  
   .navbtn--primary {
    padding-bottom: $navbar-padding;
  
    &:hover ~ .dropdown__list-wrapper--navbar {
     display: block;
    }
   }
  
   .navbar__brand {
    width: 100%;
    height: 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
   }
  
   .navbar__logo {
    width: $navbar-logo-height * 3.94;
    height: $navbar-logo-height;
    margin-top: $navbar-padding;
   }
  
   .navbar__meta {
    display: flex;
    width: auto;
    height: $navbar-brandbar-height;
    order: 2;
    background-color: transparent;
   }
  
   .navbar__togglers {
    width: auto;
    height: $navbar-brandbar-height;
    order: 3;
    padding-left: 0;
   }
  
   .primary-nav {
    display: flex;
    width: 100%;
    order: 4;
    background-color: transparent;
   }
  
   .primary-nav__list {
    display: flex;
    width: 100%;
    min-width: $navbar-min-width;
    max-width: $navbar-max-width;
    height: auto;
    justify-content: space-around;
    padding: 0 $navbar-padding;
    margin: 0 auto;
    overflow-y: unset;
   }
  
   .primary-nav__item {
    padding-top: 0;
   }
  
   .dropdown__list-wrapper--navbar {
    position: absolute;
    top: $spacer-md * 2;
    left: -$spacer-md;
    width: auto;
    padding: 0 $spacer-md $spacer-md;
   }
  
   .dropdown__link--navbar {
    white-space: nowrap;
   }
  
   .dropdown__item--clone {
    display: none;
   }
  }
  
  // adjust "dynamic dropdown alignment"
  $navbar-breakpoint-step-size: 250px;
  
  @media screen and (min-width: $nav-breakpoint-px) and (max-width: $nav-breakpoint-px + $navbar-breakpoint-step-size) {
   // semi dynamic alignment of dropdown lists
   .primary-nav__item:nth-last-child(1),
   .primary-nav__item:nth-last-child(2),
   .primary-nav__item:nth-last-child(3) {
    .dropdown__list-wrapper--navbar {
     right: -$spacer-md;
     left: auto;
    }
   }
  }
  
  @media screen and (min-width: $nav-breakpoint-px + $navbar-breakpoint-step-size + 1) and (max-width: $nav-breakpoint-px + (2 * $navbar-breakpoint-step-size)) {
   // semi dynamic alignment of dropdown lists
   .primary-nav__item:nth-last-child(1),
   .primary-nav__item:nth-last-child(2) {
    .dropdown__list-wrapper--navbar {
     right: -$spacer-md;
     left: auto;
    }
   }
  }
  
  @media screen and (min-width: $nav-breakpoint-px + (2 * $navbar-breakpoint-step-size) + 1) and (max-width: $nav-breakpoint-px + (3 * $navbar-breakpoint-step-size)) {
   // semi dynamic alignment of dropdown lists
   .primary-nav__item:nth-last-child(1) {
    .dropdown__list-wrapper--navbar {
     right: -$spacer-md;
     left: auto;
    }
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/navbar/_navbar-desktop.scss
 • Filesystem Path: components/03-organisms/navbar/_navbar-desktop.scss
 • Size: 2.7 KB
 • Content:
  $navbar-primary-font-size-big: ms(7);
  $navbar-primary-font-size: ms(3);
  
  @media screen and (max-width: $nav-breakpoint-px-below) {
   .navbtn--menu {
    &::after {
     position: absolute;
     top: -0.1em;
     right: 0;
     display: block;
     width: 1px;
     height: 1.5em;
     background-color: $navbar-link-color;
     content: '';
    }
   }
  
   .navbtn--primary {
    z-index: 1;
    font-size: $navbar-primary-font-size-big;
   }
  
   .navbtn--active::after {
    height: 5px;
   }
  
   .primary-nav__list {
    overflow-y: scroll;
   }
  
   .primary-nav__list--level2 ~ .navbtn--drill-up {
    display: block;
   }
  
   .primary-nav--enhanced {
    overflow: hidden;
   }
  
   .primary-nav__list--enhanced {
    left: 0%;
    width: 200%;
    transition: $navbar-drill-transition;
  
    &.primary-nav__list--level2 {
     left: -100%;
     transition: $navbar-drill-transition;
    }
   }
  
   .primary-nav__item--enhanced {
    position: initial; // unset positioning
   }
  
   .dropdown__list-wrapper--enhanced {
    position: absolute;
    left: 50%;
    width: 50%;
    padding-top: 3 * $navbar-padding;
   }
  
   .dropdown__list-wrapper--navbar {
    &.dropdown__list-wrapper--enhanced::before {
     position: relative;
     top: -$spacer-xs;
     border-bottom: 5px solid $navbar-link-hover-color;
     content: attr(title);
     font-size: $navbar-primary-font-size-big;
     font-weight: bold;
    }
   }
  
   .icon-chevron-down-filled {
    transform: rotate(-90deg);
   }
  
   .dropdown__toggle--navbar {
    padding: 0 0.875em;
  
    &.dropdown__toggle--enhanced {
     position: absolute;
     left: 0;
     width: 50%;
     padding: 0.35rem $navbar-padding 0.4rem;
     text-align: right;
    }
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/navbar/_navbar-mobile.scss
 • Filesystem Path: components/03-organisms/navbar/_navbar-mobile.scss
 • Size: 1.7 KB
 • Content:
  @import './navbar-common';
  @import './navbar-mobile';
  @import './navbar-desktop';
  
 • URL: /components/raw/navbar/_navbar.scss
 • Filesystem Path: components/03-organisms/navbar/_navbar.scss
 • Size: 82 Bytes
 • Content:
  class DropdownToggle {
   constructor(label, name) {
    this.label = label
    this.name = name
    this.checkbox = document.querySelector('#' + name)
    this.relatedLink = document.querySelector('a[data-for=' + name + ']')
   }
  
   toggle() {
    this.checkbox.checked = !this.checkbox.checked
   }
  
   set checked(v) {
    this.checkbox.checked = Boolean(v)
   }
  
   get checked() {
    return this.checkbox.checked
   }
  }
  
  export default class Navbar extends HTMLElement {
   connectedCallback() {
    if (!this.isInitialized) {
     this.init()
    }
   }
  
   init() {
    this.primaryList = document.querySelector('.primary-nav__list')
    this.dropdownToggles = Array.from(document.querySelectorAll('.dropdown__toggle--navbar')).map(
     (el) => new DropdownToggle(el, el.getAttribute('for'))
    )
    this.dropdownPrimaryLinks = document.querySelectorAll('.dropdown .navbtn--primary')
  
    // add --enhanced modifier
    this.enhance([
     '.primary-nav',
     '.primary-nav__list',
     '.primary-nav__item',
     '.dropdown__list-wrapper',
     '.dropdown__toggle',
    ])
  
    // enhance drill down ux
    // (copy dropdown heading link into dropdown list if not present)
    this.dropdownPrimaryLinks.forEach((link) => {
     const targetDropdownList = link.parentNode.querySelector('.dropdown__list')
     if (!targetDropdownList.querySelector('.dropdown__item--clone')) {
      const anchorClone = document.createElement('a')
      anchorClone.classList.add('dropdown__link', 'dropdown__link--navbar', 'navbtn')
      anchorClone.setAttribute('href', link.getAttribute('href'))
      anchorClone.textContent = link.textContent
  
      const newListItem = document.createElement('li')
      newListItem.classList.add('dropdown__item', 'dropdown__item--navbar', 'dropdown__item--clone')
      newListItem.appendChild(anchorClone)
  
      targetDropdownList.insertBefore(newListItem, targetDropdownList.firstChild)
     }
    })
  
    // apply several event listeners
    this.dropdownToggles.forEach((ddt, i, all) => {
     ddt.label.addEventListener('click', () => {
      this.uncheckDropdownToggles(all, ddt)
      this.primaryList.classList.add('primary-nav__list--level2')
     })
     ddt.relatedLink.addEventListener('mouseenter', () => {
      this.uncheckDropdownToggles(all, ddt)
      this.primaryList.classList.remove('primary-nav__list--level2')
     })
     ddt.relatedLink.addEventListener('click', (e) => {
      if (this.isMobile) {
       e.preventDefault()
       ddt.checked = true
       this.uncheckDropdownToggles(all, ddt)
       this.primaryList.classList.add('primary-nav__list--level2')
      }
     })
    })
  
    document.querySelector('.navbtn--drill-up').addEventListener('click', () => {
     this.uncheckDropdownToggles(this.dropdownToggles)
     this.primaryList.classList.remove('primary-nav__list--level2')
    })
  
    document.querySelector('body').addEventListener('click', (e) => {
     if (this.primaryList.contains(e.target)) return
     this.uncheckDropdownToggles(this.dropdownToggles)
     this.primaryList.classList.remove('primary-nav__list--level2')
    })
  
    this.isInitialized = true
   }
  
   enhance(selectors) {
    selectors.forEach((s) => {
     s = s.startsWith('.') ? s.slice(1) : s
     Array.from(document.querySelectorAll('.' + s)).forEach((e) => e.classList.add(s + '--enhanced'))
    })
   }
  
   uncheckDropdownToggles(toggles, except) {
    toggles.forEach((t) => {
     if (except !== t) {
      t.checked = false
     }
    })
   }
  
   get isMobile() {
    if (this.primaryList.getBoundingClientRect().width > window.innerWidth) {
     return true
    } else {
     return false
    }
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/navbar/navbar.js
 • Filesystem Path: components/03-organisms/navbar/navbar.js
 • Size: 3.7 KB

Notizen:

 • Bei Dropdowneinträgen nimmt die Dropdownkomponente den Platz des Primary-Links ein. Dieser kommt dann als erstes Element in die Dropdownkomponente

Issues: